Innovatiehub InnoFields in Giesbeek opgericht

Sinds 1 december 2021 is Nederland een nieuwe Innovatiehub rijker. Namelijk Innovatiehub InnoFields. Een samenwerking tussen Royal Eijkelkamp, Altop Products, Drain Talent  en joint venture Eijkelkamp-Altop Innovations.

Aanleiding
In de afgelopen jaren is het zichtbaar geworden dat droogte één van de grote problemen wordt en is, nu en in de toekomst. Er wordt verwacht dat het risico op waterschaarste zal toenemen als gevolg van de effecten van de klimaatverandering. Hoe groot die impact zal zijn is alsnog moeilijk in te schatten, maar de klimaatmodellen voorspellen voor ons land wel meer en langere periodes van droogte in de zomer en meer hevige regenval – en dus wellicht ook overstromingen – in de winter.

Royal Eijkelkamp en Altop Products zien dit probleem en hebben het initiatief genomen om, in samenwerking met onderzoeks- en kennisinstellingen, dit op te pakken. Daarvoor heeft Royal Eijkelkamp in Giesbeek het terrein, ter grootte van 6, 5 hectare, van de voormalige manege aan de Uitmeensestraat aangekocht. Met als doel dit beschikbaar te stellen voor allerlei partijen die met onderzoek en ontwikkeling op de thema’s Grond, Water, Plant, Klimaat en Agri te maken hebben.

Binnen het terrein InnoFields heeft de InnovatieHub InnoFields als hoofddoel samen met studenten het ontwikkelen van nieuwe kennis op het gebied van droogte en bodemverbetering waardoor studenten opgeleid worden in de nieuwste ontwikkelingen en de bedrijven kunnen innoveren.

Starten met focus op agrifood en bodemtechnologie
Op het terrein van InnoFields wordt er allereerst gestart met onderzoek en testmogelijkheden op het terrein van agrifood en bodemtechnologie. In de toekomst zal op het terrein een Living Lab InnoDrought gerealiseerd worden. Een lab waarin alle partijen kunnen samenwerken aan experimenten en veldonderzoek. Hoewel het bouwen van InnoDrought enige jaren in beslag zal nemen, hebben diverse partijen (waaronder Altop Products, TAUW, J/V Eijkelkamp-Altop Innovations, OnRoGo, Hal24K-Agri, Soil Valley Development, J/V Hal24Labs-Eijkelkamp)  al aangeven een actieve rol te willen vervullen in het lab en in InnoFields.

Doelstellingen van de innovatiehub Innofields
InnoFields richt zich op onderzoek van concrete thema’s. Bijvoorbeeld het verder ontwikkelen van de Drain Talent systematiek voor o.a. sportvelden, agrarisch gebruik en mijnbouw. Vanuit de Smart Vegetable Farming onderzoeken we hoe we gewassen kunnen laten groeien die maximaal met het  bodemleven kunnen samenwerken, die droogte resistent zijn en een minimaal verlies aan oogst hebben. En tenslotte wordt het thema Weerbare graslanden onderzocht, waarbij onderzoek gedaan wordt naar vermindering van de bodemverdichting, vergroting van de worteldiepte en de kwaliteit van het voer, minimalisering van de irrigatie-inspanningen.

Bij dit alles worden de volgende principes zvm toegepast: meten van het bodemleven; bodemleven verbeteren door middel van speciaal compost; voedt de bodem niet de plant; niet ploegen, verstoort bodemleven; stroken teelt en landbouw met struiken vergroot de lokale biodiversiteit; optimaal watergebruik; vastlegging nul situaties en gevolgen van maatregelen monitoren. Het Digitale Hart van InnoFields gaat qua data verzameling, gebruik en holistisch toepassen zeer belangrijk worden!

Samenwerking met kennisinstellingen
Op dit moment werken er bij zowel Royal Eijkelkamp als Altop Product veel stagiaires, afstudeerders en trainees. Beide bedrijven vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen. De war for talent is gaande en daarom is het nu juist belangrijk dat jonge mensen toegang krijgen tot de nieuwste kennis. En zodoende hun bijdrage kunnen leveren aan het probleem rondom onder andere klimaatverandering en zo mee werken aan de wereld een stukje beter maken.

Aan de onderzoeken werken studenten van verschillende opleidingen. Verwacht wordt dat 40% afkomstig is vanuit Van Hall Larenstein en de WUR en 40% vanuit de technische opleidingen en 20% van aanpalende opleidingen zoals bedrijfskunde, economie en marketing en communicatie.

Met het ontwikkelen van de hub hopen de aangesloten bedrijven dat er meer studenten,  na hun studietijd,  willen werken bij de deelnemende bedrijven. Om dit te realiseren wordt er actief gezocht naar een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Met name door vroegtijdig studenten te betrekken (en daardoor de culturen van de deelnemende bedrijven te laten ervaren) bij het doen van kennis- en onderzoekswerk. Hiermee wordt een prachtige win-win-situatie gecreëerd.

De rol van Kiemt
Stichting Kiemt heeft als hoofddoel het versnellen van de energietransitie, de transitie van de circulaire economie en het bevorderen van het innovatief ondernemersklimaat. Vanuit deze doelstelling heeft Kiemt, door middel van proces ondersteuning, haar rol geleverd om te komen tot deze innovatiehub.

Hubmanager wordt aangesteld
Om de innovatiehub succesvol te laten draaien, wordt er een hubmanager aangesteld. De hubmanager begeleid de studenten procesmatig, organiseert diverse bijeenkomsten en regelt de afstemming tussen de scholen en de deelnemende bedrijven. De hubmanager wordt voor 4 dagen in de week aangesteld en bekostigd door de deelnemende bedrijven.

 

 

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de Kiemt-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Circulaire Economie en Energietransitie in Oost-Nederland

* indicates required