Q&A startbijeenkomst ‘Stal van de Toekomst’

Zie hieronder de antwoorden op de vragen uit de chat gesteld tijdens de startbijeenkomst ‘Stal van de Toekomst’

Vanuit de regionale energiestrategie (RES) is er een grote behoefte aan groengas voor een groot aantal gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en in Noord-Oost-Brabant. Β Waar liggen de koppelkansen met de stal van de toekomst?
De stal van de toekomst levert groen gas dat kan worden ingezet als nieuwe energiebron. Dit gas kan direct gebruikt worden voor warmtebehoefte op de boerderij. Het overschot aan groen gas kan gecomprimeerd worden afgezet bij een regionale opwerkingsfabriek (biogas naar aardgaskwaliteit) of worden benut voor de productie van warm water voor bv onkruidbestrijding. Overschot van groene stroom kan op het bestaande net worden gebracht.

Als er al zo lang onderzoek gedaan is, waarom dan pas nu echte stappen naar meerdere stallen van de toekomst?
De urgentie is door het stikstofdossier en klimaatdossier toegenomen waardoor er nu meer vraag is. Maar dat betekent niet dat er zomaar gebouwd kan worden. Om de uitrol echt te kunnen doen is een RAV-erkenning (minister van I&W, via RVO) nodig. Daarvoor moeten een aantal stallen gezet worden, waarin wordt gemeten en over wordt gerapporteerd. Een RAV-erkenning kan een doorlooptijd van meerdere jaren hebben. De wens is om deze looptijd te verkorten, maar daarin zit een afhankelijkheid van beleidsmakers.

Wanneer wordt de RAV-erkenning verwacht?
De aanvraag wordt dit jaar ingediend, maar het is niet te zeggen hoe lang de minister nodig heeft om een handtekening te zetten.

Wat zijn de kosten van de stal?
Het aanpassen van de stal vraagt om een investering, maar het is te kort door de bocht om alleen hiernaar te kijken. Ook de opbrengsten moeten hierbij worden betrokken. Daarnaast is de staat van de huidige stal een belangrijke factor. Het vraagt om maatwerk per bedrijf. Dit komt in de verdiepende sessies aan de orde. Door gezondere dieren is de productie hoger en worden minder medicijnen gebruikt. Daarnaast zijn de kosten voor de mestafzet lager.
In vergelijking met een stal met luchtwasser (nieuwbouw) liggen de kosten niet ver uit elkaar. Het verschil in kosten wordt meer bepaald door de dagprijzen van de gebruikte bouwmaterialen dan door de inzet van techniek.

Smaakt het stukje vlees dan ook beter?
Over smaak valt niet te twisten, maar de vleeskwaliteit is beter (structuur, pH, vochthoudend vermogen).

Als ik deelneem, zit ik dan vast aan Solfeed of kan ik gewoon mijn eigen voerleverancier behouden?
Solfeed is geen leverancier, maar een onafhankelijk voeradviseur. Er is geen sprake van verplichte winkelnering en de eigen voerleverancier blijft gewoon in beeld.

Is de stal van de toekomst alleen van toepassing bij vleesvarkens?
Het concept is toepasbaar voor alle diercategorieΓ«n in de varkenshouderij

Is in de stal van de toekomst een big nodig uit een fokstal van de toekomst?
Gezonde dieren is het belangrijkste principe, dat begint bij het houden van zeugen en biggen in een goed en gezond stalklimaat.

Hoe doen onze buurlanden het met de stal van de Toekomst?
Een integrale benadering vanuit de keten, zoals in de Stal van de Toekomst is uniek en er zijn geen ontwikkelingen in het buitenland bekend.Β Wel zijn er mechanische systemen, bv in Japan, waarmee de mest uit de stal wordt gehaald.

Hoe ziet een Stal van de Toekomst voor de melkveehouderij eruit?
Melkveehouderij is een andere tak van sport in de landbouw, maar ook hier zijn initiatieven bekend, bv de Vrij Leven Stal: https://hanskamp.nl/producten-en-oplossingen/vrijlevenstal-concept

In hoeverre voldoet de stal van de toekomst aan de gedachte dat varkens moeten kunnen wroeten?Β  Kunnen ze bijvoorbeeld in stro of zaagsel liggen?
Dieren die langer op het bedrijf blijven worden op stro gehouden (gusten en dragende zeugen). Uitgangspunt blijft: gezonde dieren en reductie van uitstoot.

Deze Stal van de Toekomst lijkt een geweldige kans. Wat zijn de belangrijkste belemmeringen om dit uit te rollen?
Regelgeving en financiering zijn aandachtspunten, zoals ook verwoord in de uitzending.
Is er voldoende vergunningsruimte; hiervoor is de RAV-erkenning van belang. Daarnaast is ruimte nodig om stikstof en fosfaat in de eigenkringloop weer in te zetten. De verwachting is dat de regelgeving binnen afzienbare tijd hierop wordt aangepast.
Financiering is maatwerk en is onderdeel van de verdiepende sessies en de routekaarten in het vervolgtraject.

Hoe wordt het vergistingsproces gemonitord?
Dat wordt in de verdiepende sessie uitgewerkt. Er wordt gemonitord op inkomende stromen en uitgaande stromen.